Khảo sát khách hàng

Ưu điểm:

- Gửi email phản hồi khi có người tham gia khảo sát

- Hiển thị được hình ảnh trong khảo sát