Đồng bộ nội dung mạng xã hội

Lưu ý: 

- App hiển thị tối đa 36 video/ bài post fanpage

- Số cột hiển thị có thể lựa chọn 2,3,4

- Số hàng: tùy chọn. Lưu ý số hàng x số cột là bội số của 3 &4, vì trên ipad dọc ngang hiển thị không bị nhảy dòng.